Chceme byť členom

V prípade záujmu o členstvo v Spoločných odboroch Slovenska nás kontaktujte.

Členskými organizáciámi SOS môžu byť nezávislé, demokratické a samostatné odborové organizácie a odborové zväzy, ktoré sú právnickými osobami a vznikli na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní alebo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorých účel a ciele založenia vyjadrené v ich vnútorných dokumentoch nie sú v rozpore so Stanovami Spoločných odborov Slovenska.

Členom Spoločných odborov Slovenska nemôžu byť odborové organizácie a odborové zväzy,
• ktoré nie sú nezávislé od politických strán a hnutí, štátnych orgánov a orgánov verejnej moci, zamestnávateľských subjektov,
• neuplatňujú demokratické princípy svojho vzniku, výstavby a rozhodovania,
• nezdružujú svojich členov za účelom ochrany a obhajoby práv zamestnancov,
• sú akýmkoľvek spôsobom personálne previazané so zamestávateľom alebo zamestnávateľským zväzom, u ktorého pôsobia alebo s ktorým vedú sociálny dialóg.

Členstvo v Spoločných odboroch Slovenska je dobrovoľné a zakladá sa písomnou žiadosťou budúceho člena organizácie, v ktorej sa dobrovoľne zaviaže dodržiavať vnútroorganizačné dokumenty a Stanovy Spoločných odborov Slovenska, plniť si práva a povinnosti vyplývajúce z členstva. Členstvo v Spoločných odboroch Slovenska vzniká schválením prihlášky za člena Predsedníctvom SOS.

Aktuálne členské organizácie SOS možno nájsť TU.

Menu