Spoločné odbory Slovenska

Spoločné odbory Slovenska (SOS) sú samostatná, nezávislá a dobrovoľná organizácia odborových zväzov a odborových organizácií, ktorej hlavným cieľom je ochrana a obhajoba práv a právom chránených záujmov zamestnancov – členov združených v členských organizáciách.

SOS aktívne podporujú a presadzujú princípy demokracie, humanity, solidarity, sociálnej spravodlivosti a dôsledného rešpektovania a ochrany základných ľudských práv a slobôd.

SOS sú nezávislé na politických stranách a hnutiach, na štátnych orgánoch a organizáciách, na zamestnávateľských organizáciách, ako aj iných občianskych združeniach a iniciatívach.

SOS majú záujem na zlepšovaní pracovných podmienok, mzdových podmienok a podmienok zamestnávania prostredníctvom vedenia bipartitného alebo tripartitného sociálneho dialógu buď priamo alebo prostredníctvom odborových zväzov a odborových organizácií v ňom združených.

SOS pri svojej činnosti vychádzajú z medzinárodných zmlúv, medzinárodných dohovorov a dohôd, príslušných právnych a pracovnoprávnych predpisov Slovenskej republiky a Ústavy Slovenskej republiky.

Členovia SOS

Členskými organizáciami SOS môžu byť nezávislé, demokratické a samostatné odborové organizácie a odborové zväzy, ktoré sú právnickými osobami a vznikli na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní alebo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorých účel a ciele založenia vyjadrené v ich vnútorných dokumentoch nie sú v rozpore so Stanovami Spoločných odborov Slovenska.

Členom Spoločných odborov Slovenska nemôžu byť odborové organizácie a odborové zväzy,
• ktoré nie sú nezávislé od politických strán a hnutí, štátnych orgánov a orgánov verejnej moci, zamestnávateľských subjektov,
• neuplatňujú demokratické princípy svojho vzniku, výstavby a rozhodovania,
• nezdružujú svojich členov za účelom ochrany a obhajoby práv zamestnancov,
• sú akýmkoľvek spôsobom personálne previazané so zamestávateľom alebo zamestnávateľským zväzom, u ktorého pôsobia alebo s ktorým vedú sociálny dialóg.

Členstvo v Spoločných odboroch Slovenska je dobrovoľné a zakladá sa písomnou žiadosťou budúceho člena organizácie, v ktorej sa dobrovoľne zaviaže dodržiavať vnútroorganizačné dokumenty a Stanovy Spoločných odborov Slovenska, plniť si práva a povinnosti vyplývajúce z členstva. Členstvo v Spoločných odboroch Slovenska vzniká schválením prihlášky za člena Predsedníctvom SOS.

Aktuálne sú členmi SOS

Štruktúra a orgány

Orgánmi Spoločných odborov Slovenská sú:
• Predsedníctvo Spoločných odborov Slovenska,
• Revízor účtov Spoločných odborov Slovenska.

Menu