Spoločné odbory Slovenska

Spoločné odbory Slovenska (SOS) sú samostatná, nezávislá a dobrovoľná organizácia odborových zväzov a odborových organizácií, ktorej hlavným cieľom je ochrana a obhajoba práv a právom chránených záujmov zamestnancov – členov združených v členských organizáciách.

SOS aktívne podporujú a presadzujú princípy demokracie, humanity, solidarity, sociálnej spravodlivosti a dôsledného rešpektovania a ochrany základných ľudských práv a slobôd.

SOS sú nezávislé na politických stranách a hnutiach, na štátnych orgánoch a organizáciách, na zamestnávateľských organizáciách, ako aj iných občianskych združeniach a iniciatívach.

SOS majú záujem na zlepšovaní pracovných podmienok, mzdových podmienok a podmienok zamestnávania prostredníctvom vedenia bipartitného alebo tripartitného sociálneho dialógu buď priamo alebo prostredníctvom odborových zväzov a odborových organizácií v ňom združených.

SOS pri svojej činnosti vychádzajú z medzinárodných zmlúv, medzinárodných dohovorov a dohôd, príslušných právnych a pracovnoprávnych predpisov Slovenskej republiky a Ústavy Slovenskej republiky.

Zoznam členov Hospodárskej a sociálnej rady

https://www.vlada.gov.sk/share/HR/clenovia_hsr_1121.pdf

Hospodárska a sociálna rada SR

https://www.vlada.gov.sk//hospodarska-a-socialna-rada-sr/

Rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR

https://hsr.rokovania.sk/rokovania-hospodarskej-a-socialnej-rady-sr/?cms_location=rokovania-hospodarskej-a-socialnej-rady-sr

Písali o nás

https://www.webnoviny.sk/odbory-volkswagenu-ci-krestanske-odbory-vitaju-krajniakov-zamer-na-rozsirenie-tripartity/

https://ekonomika.sme.sk/c/20945150/vznika-nova-odborova-konfederacia-spolocne-odbory-slovenska.html

https://www.naseodbory.sk/pat-odborovych-organizacii-vytvorilo-spolocne-odbory-slovenska/

https://nozp.sk/newsDetail/1245

Členovia SOS

Členskými organizáciami SOS môžu byť nezávislé, demokratické a samostatné odborové organizácie a odborové zväzy, ktoré sú právnickými osobami a vznikli na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní alebo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorých účel a ciele založenia vyjadrené v ich vnútorných dokumentoch nie sú v rozpore so Stanovami Spoločných odborov Slovenska.

Členom Spoločných odborov Slovenska nemôžu byť odborové organizácie a odborové zväzy,
• ktoré nie sú nezávislé od politických strán a hnutí, štátnych orgánov a orgánov verejnej moci, zamestnávateľských subjektov,
• neuplatňujú demokratické princípy svojho vzniku, výstavby a rozhodovania,
• nezdružujú svojich členov za účelom ochrany a obhajoby práv zamestnancov,
• sú akýmkoľvek spôsobom personálne previazané so zamestávateľom alebo zamestnávateľským zväzom, u ktorého pôsobia alebo s ktorým vedú sociálny dialóg.

Členstvo v Spoločných odboroch Slovenska je dobrovoľné a zakladá sa písomnou žiadosťou budúceho člena organizácie, v ktorej sa dobrovoľne zaviaže dodržiavať vnútroorganizačné dokumenty a Stanovy Spoločných odborov Slovenska, plniť si práva a povinnosti vyplývajúce z členstva. Členstvo v Spoločných odboroch Slovenska vzniká schválením prihlášky za člena Predsedníctvom SOS.

Aktuálne sú členmi SOS

Predsedníčka Moderné odbory Volkswagen

 

 

 

 

Jolana Julkeová

email: info@moderneodbory.sk

tel. kontakt: +421 2 6964 3304

webová stránka

Facebook skupina

Odborová organizácia Moderné odbory Volkswagen vznikla v októbri 2016 na základe likvidácie pôvodnej OZ KOVO vo Volkswagen Slovakia. Ihneď po založení Moderných odborov sa drvivá väčšina zamestnancov odhlásila z KOVO a prešla do Moderných odborov. Od začiatku svojho pôsobenia sme väčšinová odborová organizácia, ktorá má rozhodovacie kompetencie v rámci podniku VW SK. V roku 2017 sme zorganizovali historicky prvý a úspešný štrajk v závode Volkswagen Slovakia, ktorý trval 6 dní. Koncom roka 2020 vo voľbách do MOV bola prvý krát v histórii za predsedníčku zvolená žena, dovtedy podpredsedníčka pani Jolana Julkeová.

Moderné odbory Volkswagen majú významné a silné postavenie na Slovensku. Počet ich členov stále rastie a to vďaka priamemu a spravodlivému dialógu a samozrejme snahe zlepšovať  mzdové a pracovné podmienky v podniku. Služby odborovej organizácie zahŕňajú aj právne poradenstvo poskytované renomovanou právnou kanceláriou, na ktorú sa môžu všetci členovia odborov obrátiť s problémami pracovno-právneho aj súkromného charakteru.


Predsedníčka OZ MODERNÉ ODBORY AIOS

 

Ing. Alena Macková

email: info@aios.sk

Odborový zväz MODERNÉ ODBORY AIOS je apolitický a jeho hlavným cieľom je zameranie na kolektívne vyjednávanie ako jedného zo základných nástrojov zlepšovanie pracovných a mzdových podmienok, pričom má takmer 100% pokrytie kolektívnymi zmluvami, ako aj právna pomoc jeho členom v rôznych životných situáciách.
Jej členmi sú odborové organizácie nielen z automobilového priemyslu (Jaguár Land Rover, PCA Trnava, Schnellecke, Eissmann  Automotiv Slovensko, Schaffler Skalica či Plastic Omnium, Synceron), ale aj z oblasti obchodu (OBI Slovakia, Merceses Benz Slovakia), z oblasti štátnej správy (Finančná správa, Ministerstvo zdravotníctva, Inšpektorát práce Bratislava), či oblasti poisťovníctva (Wustenrot), či školstva (Slovenská technická univerzita), logistiky (AMAZOON Sereď, Hanon Systems Ilava).
Odborový zväz MODERNÉ ODBORY AIOS je odborový zväz, ktorý je postavený na pevných základoch vzájomnej pomoci a kooperácie bez potreby financovania administratívneho aparátu a priestorov. Každý funkcionár odborového zväzu vykonáva svoju funkciu popri svojej práci v čase svojho voľna, čím na rozdiel od tradičných odborových zväzov nemíňa členské príspevky na financovanie funkcionárov.

Predseda členskej odborovej organizácie

Ing. Peter Ondrašina

email: peter.ondrasina@schaeffler.com

webová stránka

Pôsobíme u zamestnávateľa Schaeffler, ktorý je popredný svetový dodávateľ pre automobilové a priemyselné odvetvie.Predseda NOZP

Vojtech Klučarovský

email: vojtech.klucarovsky@nozp.sk

webová stránka

Facebook

Nový odborový zväz polície (ďalej len „NOZP“) datuje svoj vznik už v roku 2015. Vznikol s odhodlaním presadiť lepšie podmienky výkonu služby všetkých policajtov a zamestnancov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. NOZP je novou vlnou aktívnych odborových organizácií, ktorá vznikla nielen ako reakcia na dlhodobú stagnáciu a nečinnosť tradičných odborov.
Hlavnými cieľmi NOZP je presadzovanie oprávnených záujmov členov, a to najmä pri obhajobe ich právnych a sociálnych istôt a zlepšovaní pracovných, sociálnych, zdravotných a kultúrnych podmienok práce.


Predseda odborovej organizácie

                                                                                                                                                                                       

PaedDr.  Ľudovít SEBELÉDI

email: sebeledi@nso.sk

tel. kontakt: 0948 764 099

FB stránka

FB skupina

Odborový zväz  Nové školské odbory na Slovensku je nezávislou odborovou organizáciou zastupujúcou pracovníkov školstva v Slovenskej republike. Jej cieľom je hájiť práva svojich členov tak, aby nedochádzalo k porušovaniu zákonníka práce na pracovisku zo strany zamestnávateľa, kde pôsobia jej základné odborové organizácie a taktiež individuálni členovia. Nové školské odbory poskytujú právnu pomoc svojim členom podľa stanov. Ďalšou úlohou je zvyšovať sociálny status učiteľa v SR, ako aj zlepšiť pracovné podmienky a prostredie na školách. NŠO spolupracuje s rôznymi občianskymi združeniami, stavovskými organizáciami, či významnými osobnosťami politického a spoločenského života v SR, ktorých spoločným cieľom je kvalitné a moderné školstvo na Slovensku.


Predsedníčka ZO JAVYS

Mgr. Helena Hlubíková

email: Hlubikova.Helena@javys.sk

tel.kontakt: +421 33 531 6435

Cieľom organizácie je zabezpečenie sociálneho dialógu so zamestnávateľom, zabezpečenie kolektívneho vyjednávania, obhajoba a ochrana zamestnaneckých práv a záujmov, ktoré vznikajú pri výkone ich zamestnania (povolania) alebo s ním bezprostredne súvisia, hlavne v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, oblasti pracovného času, oblasti odmeňovania a oblasti sociálnej starostlivosti.


Predsedníčka Odborov MIKE

         

 ZUZANA JANOVA

email: odbory.mike@nmb-minebea.com

tel. kontakt: +421 903 739 644

Odborová organizácia MIKE-Minebea zastupuje zamestnancov zamestnávateľa, ktorá je členom koncernu Minebea Mitsumi vo svete a pozostáva z niekoľkých samostatných výrobných divízií. Zameriava sa najmä na vývoj a produkciu mechatronických produktov pre automobilový priemysel alebo industriálne využitie. Nezávislá Odborová organizácia MIKE-Minebea, je svojím vznikom mladá, no hodnoty, ktoré sa snaží preniesť na svojich členov a všetkých zamestnancov sú veľké. Žijeme v dobe, ktorej tempo je rýchle, či už životnou úrovňou alebo vývojom a tieto meniace sa podmienky v každom z nás vyvolávajú pocity neistoty. MIKE- Minebea členov a zamestnancov zastupuje nielen v pracovnoprávnych vzťahoch a ich riešení so zamestnávateľom. Staviame na pevných základoch úprimným ľudským prístupom, otvorenou komunikáciou, milým slovom, úsmevom, pokorou a rešpektom a tým chceme byť silnou oporou v prvom rade našim členom, zamestnancom, vrátane zamestnávateľa.


Menu