TS: Vznik Spoločných odborov Slovenska – novej odborovej konfederácie

Päť zakladajúcich odborových organizácií ohlásilo vznik novej odborovej konfederácie s názvom Spoločné odbory Slovenska. Ich cieľom je vzájomná podpora, koordinácia a pomoc pri ochrane mzdových, pracovných a sociálnych záujmov zamestnancov.

„Spoločné odbory Slovenska (SOS) sú samostatným, nezávislým a profesionálnym združením odborových zväzov a organizácií. Hlavným cieľom SOS je ochrana a obhajoba práv a právom chránených záujmov zamestnancov – členov združených v členských organizáciách,“ povedal Marián Kalman z odborového zväzu Moderné odbory AIOS.

„Nové aktívne odborové organizácie vznikajú aj preto, aby boli lepšie a kvalitnejšie chránené práva a záujmy zamestnancov. Je prirodzené, že sa združujú a spájajú, aby dokázali ešte viac pomáhať svojim členom. Vzniká teda nová odborová konfederácia, čím v tejto oblasti zaniká monopol,“ povedal Martin Mikula z Moderných odborov Volkswagen.

„Spoločné odbory Slovenska vznikajú s cieľom vzájomnej podpory, koordinácie a pomoci pri ochrane mzdových, pracovných a sociálnych záujmov zamestnancov – členov organizácií združených v SOS,“ dodala Monika Kavecká, predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek.

„SOS aktívne podporujú a presadzujú princípy demokracie, humanity, solidarity, sociálnej spravodlivosti a dôsledného rešpektovania a ochrany základných ľudských práv a slobôd. SOS sú a vždy budú nezávislé na politických stranách a hnutiach, na štátnych orgánoch a organizáciách, na zamestnávateľských organizáciách, ako aj iných občianskych združeniach a iniciatívach,“ dodal Ľudovít Sebelédi z Nových školských odborov.

„Slovensko potrebuje skutočné odbory. Potrebuje odbory, ktoré sa vrátia k svojmu pôvodnému zmyslu. Odbory, ktoré nebudú cestovné kancelárie, prerozdeľovači vianočných balíčkov alebo poslušné nástroje politických strán. Sme tu pre zamestnancov na to, aby sme presadzovali ich záujmy, nie záujmy zamestnávateľa. Už sme dokázali, že sa nedáme skorumpovať. Nový odborový zväz polície háji svojich členov policajtov a spolu s ostatnými organizáciami chceme byť silným zástupcom zamestnancov aj voči vláde, bez ohľadu na jej farbu,“ dodal Vojtech Klučarovský, predseda Nového odborového zväzu polície.

Zakladajúcim členskými organizáciami sú odborový zväz Moderné odbory AIOS, Moderné odbory Volkswagen, Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek, Nový odborový zväz polície a Nové školské odbory.

Členskými organizáciami SOS môžu byť nezávislé, demokratické a samostatné odborové organizácie a odborové zväzy, ktorých účel a ciele založenia vyjadrené v ich vnútorných dokumentoch nie sú v rozpore so stanovami Spoločných odborov Slovenska.

Členom SOS nemôžu byť odborové organizácie a zväzy,

• ktoré nie sú nezávislé od politických strán a hnutí, štátnych orgánov a orgánov verejnej moci, zamestnávateľských subjektov,

• neuplatňujú demokratické princípy svojho vzniku, výstavby a rozhodovania,

• nezdružujú svojich členov za účelom ochrany a obhajoby práv zamestnancov,

• sú akýmkoľvek spôsobom personálne previazané so zamestnávateľom alebo zamestnávateľským zväzom, u ktorého pôsobia alebo s ktorým vedú sociálny dialóg.

Za odborový zväz Moderné odbory AIOS Marián Kalman
za Moderné odbory Volkswagen Martin Mikula
za Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek Monika Kavecká
za Nový odborový zväz polície Vojtech Klučarovský
za Nové školské odbory Ľudovít Sebelédi

 

Menu