Názov: Rozvoj odborných kapacít sociálnych partnerov

Prijímateľ: Aliancia sektorových rád

Alokácia: 23 684 520,52 €

Termín realizácie: 10/2023 – 01/2029

Cieľ politiky súdržnosti: 4 Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa implementujúca Európsky pilier sociálnych práv

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Programu Slovensko.

Cieľ projektu:

Posilnenie úlohy sociálneho dialógu na pôde všetkých členských štátov EÚ. Zvýšenie úrovne expertných kapacít sociálnych partnerov za účelom zvýšenia kvality sociálneho dialógu na najvyššej úrovni – medzi zástupcami zamestnancov, zamestnávateľov a štátom, ktorý bude založený na kvalitných odborných podkladoch a vysoko kvalifikovaných predstaviteľoch kolektívneho vyjednávania. Zároveň posilniť budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov ako aj posilnenie pozície sociálnych partnerov voči vláde ako dominantnému hráčovi na báze skutočnej akceptácie a rešpektu k sociálnym partnerom.

Prostredníctvom aktivít národného projektu budú sociálni partneri riešiť rozvoj sociálneho dialógu formou skvalitňovania procesu prijímania politík, kontinuálne budovanie expertných a analytických kapacít a v neposlednom rade klásť dôraz na propagovanie výsledkov ako aj samotnej činnosti sociálnych partnerov. Prioritné odborné oblasti, ktoré bude sociálny dialóg riešiť, sú pracovno-právne štandardy, podnikateľské prostredie, ľudské zdroje, smerovanie národného hospodárstva.

Parciálne ciele:

 • silnejší dôraz na budovanie kapacít vnútroštátnych sociálnych partnerov,
 • proaktívne zapojenie sociálnych partnerov do politík EÚ a tvorby právnych predpisov na národnej úrovni,
 • zvyšovanie reprezentatívnosti strešných organizácii sociálnych partnerov
 • kvalitatívne a kvantitatívne sledovanie miery úrovne sociálneho dialógu, ako aj kvality legislatívneho procesu v SR
 • podpora regionálneho sociálneho dialógu

Cieľové skupiny:

 • sociálni partneri
 • zamestnanci sociálnych partnerov
 • zamestnanci verejných a neverejných služieb zamestnanosti

Hlavná aktivita:

Národný projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity „Rozvoj personálnych a odborných kapacít sociálnych partnerov“, ktorá bude realizovaná prostredníctvom nižšie uvedených podaktivít.

Podaktivity:

 • skvalitnenie procesu príjímania politík v oblasti sociálneho dialógu
 • budovanie expertných a analytických kapacít
 • odborné podujatia a diseminácia

Témy sociálneho dialógu:

 • Pracovnoprávne štandardy
 • Podnikateľské prostredie
 • Ľudské zdroje – transformácia vplyvmi nových faktorov
 • Smerovanie národného hospodárstva
 • Index kvality sociálneho dialógu

Podporná aktivita: Publicita, informovanosť a podporné činnosti

Partneri projektu:

logo Asociácie priemyselných zväzov a dopravy
logo Republikovej únie zamestnávateľov
Logo Spoločných odborov Slovenska
Menu